Vi helper med

Verktøy for dialog i BPA-saker

Snakk om BPA – Vi har laget et gratis dialogverktøy som skal styrke søkere av BPA i dialogen med kommunene om BPA.

Bruk nettsiden selv eller med saksbehandler: www.snakkombpa.no 

Veiledning
Vi gir veiledning til alle BPA-aktører. For hjelp med søknader, kartlegging og vurdering av BPA-saker, ring 930 18 995

Kurs 2020

Nettkurs 2020

Her finner du en oversikt over høstens datoer for nettkurs i BPA-skolen!

 

Hva med de gode, gamle – lokale kursene? 
Kommunen eller BPA-leverandør kan fortsatt bestille kurs for egne ansatte og arbeidsledere. Kurset gjennomfører vi i Teams med inntil 30 deltakere. Tilskudd fra Fylkesmannen dekker utgifter til opplæringen. Priser for våre lokale nettkurs:

15.000,- for 1 kursdag*

25.000,- for 2 kursdager*

35.000,- for 3 kursdager*

*Oppgitt priser gjelder ved én foreleser. Ved behov for 2 forelesere (f.eks. ved kurs i smittevern, brannvern etc.) vil det tilkomme en pris på 10.000,- pr. kursdag.

Våre kursmoduler:

Arbeidslederkurs:

Kursmodul 1 om i etablering av BPA og daglig drift, rettigheter, plikter, HMS, ledelse og kommunikasjon.

Kursmodul 2 med fordypning i arbeidsledelse, samarbeid, risikoanalyse, etiske dilemma, kultur på arbeidsplassen og konfliktforebygging.

Kursmodul 3 for arbeidsledere er et fordypningskurs med erfaringsutveksling mellom flere BPA-aktører.

Kursmodul 4 er et kurs for medarbeidsledere og fungerende arbeidsledere i BPA-ordninger.

Assistentkurs:

Kursmodul 1 for assistenter er et grunnkurs i BPA-ordningen, rolleavklaring, samarbeid, lovverk, rettigheter og plikter i yrket.

Kursmodul 2 for assistenter i kultur på jobb, etiske dilemma, motivasjon og kommunikasjon med arbeidsleder og -giver.

Kursmodul 3 for assistenter med erfaringsutveksling, gruppearbeid, etiske dilemma, rettigheter og plikter.

Kursmodul 4 er et kurs for assistenter som har en administrative oppgaver/et faglig ansvar for deler av BPA-ordninga.

Felleskurs:

Kursmodul 5 for arbeidsledere og assistenter er et kurs med fokus på felles forståelse og lojalitet, lederskap og verdisett

Kursmodul 6 er et kurs som handler om smittevern og førstehjelp i BPA.

Kursmodul 7 er førstehjelp og brannvernkurs, fokus på HMS, beredskap, samarbeid og sykemeldingsoppfølging.

Kursmodul 8 er et kurs for de som jobber med motivasjon og grenselandet mot tvang og makt i BPA

Gratis opplæring I Fagforbundet

Prøv gratis e-læring i BPA eller BPA- dialogkort som vi har vært med på å utvikle sammen med og for Fagforbundet. 

Om oss

BPA-skolen

Det grønne eplet er vår logo. Symbolikken er liv, lære og verdien i å etablere noen universelle sannheter om BPA. Livet er her og nå, det eies av hvert enkelt menneske som skal lede sine personlige assistenter i å utføre sine oppgaver på en god måte. Læren kan først og fremst skje mellom arbeidslederen og assistentene i de rammene de gis av kommunen og arbeidsgiver. Samtidig kan vi gjennom BPA-skolen gi en arena for utforskning og erfaringsutveksling.

Vi ønsker å være med på å samskape gode BPA-ordninger for alle involverte parter. Det kan handle om myndighetenes føringer, kulturen på arbeidsplassen, verdiene hos arbeidsgiver, konsesjoner, vedtak, ledelse, arbeidstidsordninger, relasjonelle forhold, etiske spørsmål og mye mer!

På kurs forstår og utfordrer vi oss selv og feltet vi er i. Vi skriver i dag en erfaringsbasert fagbok om BPA for alle, som er utsatt inntil utvalget som skal forbedre BPA-ordninga er ferdige med sitt arbeid i 2021.

 

Våre kursledere og samarbeidspartnere


Hege Weimand Larsen, rektor hos BPA-skolen

Hege Weimand Larsen: – Jeg startet BPA-skolen i 2013 med mål om å gjøre BPA til et godt verktøy for alle parter i ordningen.

Følg oss på www.facebook.com/bpa-skolen

Har jobbet tidligere i 8 år som personlig assistent og i hjemmebaserte tjenester. Har en bachelorgrad i personal, – arbeids, – og organisasjonspsykologi (2006) og en mastergrad i «funksjonshemming og samfunn» med fokus på BPA-ordningen (2010). Jeg har alltid vært opptatt av opplæring og erfaringsutveksling i BPA og utviklet kurs og skrevet håndbøker. Jeg har vært med på å lage gratis e-læringskurs og BPA-dialogkort i Fagforbundet. Mitt første BPA-kurs holdt jeg internt for Norges Handikapforbund som organisasjonskonsulent i 2011. BPA-skolen startet opp i 2013 og jeg har siden holdt kurs og foredrag for arbeidsledere, assistenter, politikere, ledere og saksbehandlere. Jeg blir svært motivert av de gode tilbakemeldingene og at mange ønsker samarbeid og mer opplæring. Ikke minst lærer jeg mye selv av dere jeg møter på veien!

page64image7280

BPA-skolen gikk inn i et samarbeid med Kirsti Cath Dahle i OptimalAssistanse AS i 2014, etter at vi hadde gjort et prosjekt sammen. Kirsti var en god mentor for meg. Kirsti gikk bort i 2015. Vi hadde ambisjoner om være med på å utvikle BPA-opplæringa i Norge, noe som BPA-skolen fortsatt strekker seg mot, sammen med flere andre samarbeidspartnere. Kirsti hadde kloke tanker vi bygger videre på. Les vår minneside om Kirsti Cath Dahle her.

Samarbeidspartnere

Marianne Skattum


Marianne er daglig leder i Omsorgsjuss AS og kursholder på flere av saksbehandlingskurs som Omsorgsjuss leverer. Hun er jurist og har i mer enn 20 år arbeidet med helse- og omsorgsrett og forvaltningsrett som sitt spesialområde. Hun har i flere år arbeidet som rådgiver i Sosial- og helsedepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet, der hun bl.a. hadde ansvaret for regelverk om brukerstyrt personlig assistanse. Hun har holdt kurs om saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, herunder spesialkurs om BPA i en årrekke, og er sensor i faget Saksbehandling og tjenesteyting i helse- og omsorgstjenesten ved Høgskulen i Volda.

Marianne er en saklig, tydelig, rettferdig og morsom kursleder, som det er utrolig givende å samarbeide med. Hun er helt unik. Marianne skal nå lede et offentlig utvalg som skal forbedre BPA-ordninga mot oktober 2021.

Ørjan Grut

Ørjan er arbeidsleder og kan stille som erfaren arbeidsleder/likeperson for deltakere som er med på våre kurs lokalt for arbeidsledere. Han er ansatt i Omsorgsjuss AS, der han også er med som kursleder for saksbehandlere. Ørjan har gjort en veldig god jobb for oss, med gode tilbakemeldinger fra deltakerne og fyller en viktig rolle på disse kursene!

Ørjan ble ryggmargskadd etter en ulykke i 1999, og har brukt elektrisk stol siden da. Han har etter avsluttet rehabiliteringsopphold på Sunnaas sykehus vært arbeidsleder i sin egen BPA-ordning i 17 år, og har bred erfaring fra ledelse av assistenter i alle dagliglivets aktiviteter og gjøremål

I tillegg til å holde kurs, arbeider Ørjan frivillig i foreningen Sjøen for alle, SJØEN FOR ALLE logo

en organisasjon som arrangerer båtturer i Oslofjorden for personer med funksjonsnedsettelser. Han har i 12 år vært medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Bydel Gamle Oslo, og er for tida nestleder i Rådet.

Birthe Lundestad Høier,

Kursleder og faglig samarbeidspartner for BPA-skolen.

Tidligere personlig assistent, hjelpepleier og siden utdannet vernepleier, med bred erfaring fra både skole, miljøarbeid, opplæring av assistenter i skole og familieveiledning. Jobber i dag med endringsprosesser hos

Har god kapasitet til å finne løsninger i et felt uten oppgåtte stier. Birthe kan i tillegg til å holde kurs, reise ut til kommuner og privatpersoner og veilede assistenter, barn/elever, foresatte og skolens personale, gjennom Allagi.  Birthe har en etisk ryggrad som inspirerer og påvirker oss i BPA-skolen!


Vegard Roalkvam Larsen,
Utdannet vernepleier med bred erfaring fra flere sektorer (skole, helse- og omsorg, psykisk helse mm.).  Vegard driver sitt eget foretak:og jobber som leder innen boveiledning i Sarpsborg kommune. I tillegg til å forelese for BPA-skolen, veileder han ansatte som jobber med utfordrende atferd i privat og offentlig sektor. I 2018 startet han å jobbe i et lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Vegard er kursleder for oss i BPA-ordninger hvor det er viktig at de ansatte har kompetanse om selvbestemmelse og regelverket om bruk av tvang og makt. Vegard er god på å veilede om  inviterende praksis. Kurset er særlig relevant for personlige assistenter som jobber med motivasjon, tilrettelegging og miljøarbeid. Vegard har god kompetanse om hvordan vi kan jobbe forsvarlig i ordninger der det er vedtak om tvang og makt og unngå bruk av nettopp tvang og makt og har svært gode referanser og tilbakemeldinger fra kurs og oppdrag.

Anne Elisabeth Frogner
Har mange års erfaring som assisterende arbeidsleder.

Anne mener relevant og metodisk opplæring om BPA er viktig og helt nødvendig for å lykkes i rollen som arbeidsleder og for å utvikles i rollen som personlig assistent. – Årlige oppfølgingskurs og workshops burde vært obligatorisk, sier Anne.

Anne innehar god kunnskap om relevant regelverk, inkludert alternative arbeidstidsordninger. Hun har ledet et team på 8 assistenter i flere år.

I BPA-skolen holder Anne kurs for personlige assistenter og arbeidsledere. Hun har svært gode evalueringer fra deltakerne! Anne er utdannet sosionom.

Stian Orm

Stian Orm

Konsulent for autismekonsult. Har tidligere jobbet med undervisning hos høgskolen i Østfold, og Åsebråten barne – og ungdomspsykiatriske klinikk. Mottok i år Benedictes minnespris for sitt arbeid med å øke kunnskapen om autisme og Aspergers. Stian holder på med en bachelor i psykologi med fordypning i utviklingspsykologi og spesialpedagogikk som støttefag. Stians faglige interesser er spesielt i kognitive forklaringsmodeller for autisme og deres implikasjoner på sosial samhandling, metoder for å øke sosial kompetanse og selvforståelse hos barn og unge med autisme og det “autistiske perspektiv” i utformingen av tiltak og tjenester.

Stian drar flere hundre deltakere som tilhører på sine foredrag. Stian har du kanskje sett sammen med Jon Arne Løkke, som har inspirert mange med sine foredrag. Stian har en unik erfaringskompetanse som vi gjerne benytter oss av i enkeltordninger og på større foredrag for dere som ønsker et kurs med fokus på tematikk som skole, oppvekst og mestring.

Line Holtberget

Line Holtberget

Rådgiver i Stiftelsen Norsk brannvernforening. Holder skreddersydde brannvernkurs som passer for BPA-ordninger. Viktig del av HMS-arbeidet i BPA og kursleder brenner virkelig for temaet! Line kan holde en del av BPA-kurs lokalt i flere av modulene våre. Line bruker 2 timer på å gi en innføring i brannvern. Line er utrolig dyktig, engasjert og faglig sterk, med erfaring fra både brannvern og beredskap i brannvesenet.

Mette Lise Bredholt Meland

Adjunkt for helse- og omsorgsfag, utdannet helsesøster og kursleder i førstehjelp, kommunikasjon, sårbehandling, hygiene mm.

Mette er en fantastisk formidler som byr på seg selv og har selvironi. Hun tar ofte med deltakerne inn i praktiske oppgaver, for eksempel for å vise hvordan en skal vaske hender helt rene, dramatiserer situasjoner som krever et faglig blikk.

Blant annet er hun god å ha med hvis en vil lære om forflytningsteknikk, kommunikasjon, håndtering av hjertesvikt og andre krevende situasjoner. Mette er sånn sett en god ressurs å ha med i BPA-skolen, fordi hun har den helsefaglige kompetansen de fleste andre av oss ikke har.

BPA er først og fremst å anse som et serviceyrke som er basert på forståelsen og respekten for at folk flest kan lede sitt eget tjenestetilbud. Samtidig ser vi i BPA-skolen med årene at noen ganger er BPA en god blanding av helse, omsorg og service, der både arbeidsleder og assistenter kan ha stor nytte av å kjenne til grunnleggende teknikker og teori fra helse- og omsorgsfeltet som BPA i dag er lovregulert i.

Målet må være at kompetansen og ferdighetene vi tilegner oss fra helsefaglige aktører ikke skal vippe oss av pinnen og glemme brukerstyringsfokuset. BPA-skolen vil alltid balansere fag med grunnleggende forståelse av BPA.

Mette er opptatt av bygget et tillitsforhold med deltaker. Dette gjør hun gjennom å snakke om løst og fast, kombinert med å vise at hun bryr seg om deltaker.  Hun er  flink til å verdsette små og store ting hos deltakeren. Vi gleder oss over å ha fått Mette på laget og vil gjerne høre fra dere hva dere kan tenke dere å ha med Mette på i våre kurs fremover.