BPA og Covid-19

Til deg som er personlig assistent:

Du gjør nå en svært viktig jobb, som alltid og anses som kritisk samfunnspersonell. 

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon skal dette testes.

27.04 starter nå barneskole 1.-4. trinn og barnehager opp igjen. Dine barn har krav på tilbud i skole/bhg. om du som kritisk samfunnspersonell må på jobb.

Opplæring

Du har rett til og plikt til å ta imot opplæring for å utføre dine oppgaver forsvarlig. Dette inkluderer opplæring i nye rutiner for smittevern.

– Har du det bra?

For å sikre at du har en trygg arbeidsplass med meningsfulle oppgaver som du trives med, skal og ta del i risikovurderingsarbeidet på jobb. Les mer her. Snakk med arbeidsleder om dine behov og medvirk til gode tiltak.

  • Bruker dere personalmøter og medarbeidersamtalen nå?
  • Kanskje er det nå nødvendig å gjøre om på stillingsbeskrivelsen din ut året?
  • Jobb med å i vareta hverandres behov i en spesiell hverdag.
  • Skap en god kultur på arbeidsplassen ved å delta aktivt i HMS-arbeidet.

Har du spørsmål, kontakt arbeidsleder først, så arbeidsgiver/fagforening/ BPA-skolen.

Fagforbundet har gratis BPA-kafé, for assistenter 27. april klokken 1200-1400.

Les mer om smittevern i BPA:

Smittevern i sykehjem, overfor personer med psykisk utviklingshemming, overfor personer med demenssykdommer og i BPA-ordninger

Ressurssider:

Helsedepartementet

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Helsenorge

Arbeidsrettslige spørsmål og svar:

Arbeidstilsynets temaside om Koronavirus

Fagforbundet om Koronasituasjonen 

E-læring

Assistenter og arbeidsledere, samt familie og nærstående kan ta gratis kurs om BPA, smittehygienisk renhold, samt om smittevern på www.fagifokus.no

Kursene er spisset mot helseinstitusjoner, men mye av kompetansen kan overføres også i BPA.

Til arbeidsledere

Du gjør nå en viktig jobb med å ivareta dine egne «tjenester» organisert som BPA, og med å å ivareta din situasjon og dine egne ansattes arbeidsmiljø. Har du det du trenger fra arbeidsgiver? Vi er her om du har spørsmål. Vi lærer også av å få høre fra dere, så ta kontakt!

Vi hører fra personlige assistenter som har det bra i jobb i disse tider, og håper det gjelder også hos deg. Noen har endret på arbeidsplanene sine og antall ansatte som jobber av gangen. Noen er i risikogruppa eller har ansatte i risikogruppa. Mange har rekruttert nye vikarer. Noen har flyttet til foreldre/kjæreste uten assistanse for en periode.

Les her om Torstein Lerhol, som flyttet hjem til fjells med assistentene sine!

Vi lærer av andres eksempler.

  • Kanskje ønsker du å dele erfaringer i disse tider?

Vi har holdt et gratis webseminar med Norges Handikapforbund 15. april. Du kan lese mer om webinaret her.

Vi setter opp et nytt gratis webinar for erfaringsutveksling snart!

Risokoanalyse/vikarer/beredskap

Som nevnt over, er risikoanalyser nødvendige å gjennomføre nå. Samarbeid med arbeidsgiver/bedriftshelsetjenesten for hvordan dere gjør dette. Samtidig bør dere lage beredskapsplaner, som analyserer deres behov for vikarer og samarbeid med arbeidsgiver/kommunen. Her kan dere kople mulige tilgjengelige ressurser lokalt og avklare med arbeidsgiver og kommunen hva som er mulig å få til.

Om en arbeidsleder ikke får til å skaffe vikarer i denne tida, skal kommunene tilby tjenester i form av å dekke «nødvendig helsehjelp». (Husk at dersom leverandør er inne i bildet, har også leverandøren plikt til å være med på å sikre at det er nok vikarer/at tjenester blir gitt, før kommunen trer inn).

I disse tider vil det kunne være avlastende for kommunene at arbeidsleder har vikarer selv. Da vil arbeidsleder både kunne administrere sine timer som før, ha få ansatte å forholde seg til, samtidig som kommunens øvrige tjenesteytere kan fristilles til å yte tjenester til andre tjenestemottakere. Samarbeid, dialog og felles fokus er nøkkelen til å få dette til.

Husk politiattest ved nyansettelser! 

  • Når vi møtes i døra?

Kanskje har du både BPA og helsetjenester i tillegg? Hvordan samarbeider dere når tjenesteyterne skal «møtes i døra?» Tenk smittevern og finn gode rutiner. Ta kontakt med leverandør/kommune for å få utstyr fra kommunen som bestiller.

Pårørende

Snakk med kommunen/arbeidsgiver med hensyn til å bruke nærstående som assistenter i korte perioder. Men ta hensyn til helse/situasjonen til pårørende, dersom de er i risikogruppa selv.

Hold avstand. Vask hender. Ha god hostehygiene.

Ta godt vare på dere selv og hverandre – og følg råd fra myndighetene!

Hjelp til rekruttering?

Nyby er en app som kopler frivillige, nabohjelp, rekruttering av vikarer mm. i kommuner og bydeler i landet vårt. www.nyby.no 

 

Om BPA-søknader i «disse tider»

Det kan være en god idé at flere tar ansvar for egen BPA-ordning med rekruttering, opplæring og ledelse av personlige assistenter, i en tid der kommunene kan stå i fare for å ha et høyt press på øvrig helsepersonell. – Kanskje er tiden inne for å tenke nytt med hensyn til både BPA og andre mellomløsninger i organiseringa av assistanse og helsehjelp?

Forsideillustrasjon

Snakk om BPA!

Bruk vårt gratis veiledningsverktøy  www.snakkombpa.no om du som søker og du som saksbehandler trenger verktøy for å vurdere tjenestetype, omfang og organiseringsmetode! Lykke til!

Alt godt, fra Hege Weimand Larsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *